16 replies to “Kal (272/366)

  1. Det här är ju nästan en “Malta-bild” alltså med den blåa himlen och det gula huset. Love it, men jag älskar ju alla dina bilder som du vet:-)

  2. Ja, där kan man snacka om kalt! Fint fotograferat, Anita men gaveln ser bedrövlig ut. Det kanske har varit en byggnad sammanbyggd som rivits? De gjorde så för.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star