17 replies to “Flower of The Day

  1. Nerium Oleander, en favorit som jag inte har just nu. Den är giftig så jag får vänta några år. Mycket vacker bildserie!

    1. Tack Steve! 1:a september för nitton år sen kom vi med vår bil via Genoa till Malta. Oj vad tiden har gått fort när jag ser tillbaka.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star