8 replies to “Our Precious Wildlife

  1. Vilka bilder!!! Hur du lyckades du med dom är en gåta för mig. Men jag borde ju inte vara förvånad efter att ha följt dig i så många år;-)
    Naturen är helt fantastisk, tänk att någon skapat en sådana fågel med en så lång näbb.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star