10 replies to “Flower of The Day

  1. Det finns ju hur många fina blommor som helst. Den här gula “saken” påminner lite om guldregn, men tänk om man var så duktig som Anki och skulle artbestämma alla (eller åtminstone nästan) blommor/träd.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star