18 replies to “Still Life – Garlic

  1. Lökformen är harmonisk, kanske därför den ofta finns med på målningar. En del frökapslar har ju också den formen och så härmade man naturen med lökkupoler som de på Vasilijkatedralen i Moskva, som jag fick se när jag var barn. Vilsamt vackert vitlöksfoto!

    1. I placed the garlic on a black glass pane and edited a bit to highlight the reflections by making the background even darker.
      Thanks a lot for your comment Mike! ☺️

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star