18 replies to “Still Life – Garlic

  1. Lökformen är harmonisk, kanske därför den ofta finns med på målningar. En del frökapslar har ju också den formen och så härmade man naturen med lökkupoler som de på Vasilijkatedralen i Moskva, som jag fick se när jag var barn. Vilsamt vackert vitlöksfoto!

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star