14 replies to “I’m Not as Small as you Think…

  1. Säger också… super, super makro! Helt otroliga skapelser som vi annars aldrig kunde se med blotta ögat.
    Du kunde också ha skrivit: Jag kom inte så nära som ni tror, jag kom närmare 😀

  2. Idag är jag mållös – igen här hos dig. Dina makron blir mera fantastiska för varje år som går. Vet inte hur du gör…

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star