17 replies to “Vattenspegel (258/366)

  1. Så vackert!
    I min barndom byggdes Ljungan ut med kraftverk och forsar torrlades. Men man byggde upp dammar för att fisken skulle kunna vandra, spegeldammar eller turistvatten kom de att kallas…,

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star