15 replies to “Vägskäl (321/366)

  1. Ja, här är det frågan om jag ska välja att lämna Valletta eller inte. Har en känsla om att vissa – troligen bussar – hade lite svårt med valet av vägskäl där med tanke hur tillknycklat skylten ser ut.

    Liked by 1 person

Thanks for stopping by. Your feedback is valuable

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star