The importance of Insects

Insects, flowers and pollen. A fantastic combination for reproduction, created by nature.“If we were to wipe out insects alone on this planet, the rest of life and humanity with it would mostly disappear from land. Within a few months”
-E.O. Wilson-

31 replies to “The importance of Insects

    1. Ja, människan är en del av naturen och vi behöver den medan naturen skulle klara sig alldeles utmäkrt utan människan.
      Tack för din kommentar Kristallina!

  1. Alldeles sant … utan pollinerande insekter svälter vi ihjäl. Fantastiska bilder Anita! Underbara färger och perfekta macrofoton!

  2. En nog så viktig tanke att tänka, att vi människor bara är en del av allt levande på denna planet. En liten del. Tack för det här “hembesöket” i insekternas värld. Enastående bilder!

  3. Beautiful! Och här i Sverige ser vi en stor minskning av insekter, biet är i stor fara till exempel. Då vet vi hur det går…

    1. Trodde att alla insekter hade sin egen unika betydelse. De enda jag avskyr är kackerlackor men även där gör de flesta arter nytta i ekosystemen. Tack för din kommentar!

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star