5 replies to “Pics & Haiku

  1. Andra bilden och tillhörande haiku är min favorit. Kan inte beskriva vad jag gillar den här kombinationen. Någon tar en bild och någon annan skriver en haiku. Hade det funnits som bok hade jag köpt den.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star