7 replies to “Today’s December Plants

  1. Lite annat stuk på dem här växterna, jämfört med “vårblommorna” tidigare. De har vissnat med behag, den första bilden gillar jag mest, fin lugn bakgrund.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star