9 replies to “Accent (161/365)

    1. Tack Kristallina. Ja, ett jättesvårt tema och hade jag klarat att lösa det utan förklarande text hade jag varit väldigt nöjd 😉

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star